گنجور

 
ابن یمین فریومدی

زهد و عفت کز صفات عاشقان صادقست

با فقیری خوش بود با شهریاری خوشتر ست

خوبتر بر چهره قدرت نماید خال زهد

کسوت عفت بقد کامکاری خوشترست

بوی دانش در مشام جان اهل معرفت

نزد عاقل از نسیم مشک تاری خوشترست

خوی نیک ار دادت ایزد هیچ دیگر گو مباش

خوی نیک ار عاقلی از هر چه داری خوشترست

سر سبک چون باد و عالمسوز چون آتش مباش

همچو آب و خاک لطف و بردباری خوشترست

سازشی کز وی نباشد هیچ خوشتر در جهان

گر خرد نپسنددش ناسازگاری خوشترست

از غنا و عزتی حاصل ز آزار دلی

راستی ابن یمین را فقر و خواری خوشترست