گنجور

 
ابن یمین فریومدی

حاکم ما ز فرط بد نفسی

عنده الضر و انفع الضرب

کافری بولهب فعال کزو

من یکن مسلما ففی تعب

با خرد زو شکایتی کردم

قلت قد ضرنی بلا سبب

بولهب سیرتی زبر دستست

قال تبت یدا ابی لهب