گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

صد شکر و صد حیف: شاهی به میان آمد و شاهی ز میان رفت

الحمدلله: می ده که طی شد دوران جانکاه

اتحاد اسلام: چندگویی چرا مانده ویران

در رثاء سیدالشهداء (‌ع‌): ای فلک آل علی را از وطن آواره کردی

وقت کا رست: ای دل ز جفای دیده یاد آر

از زبان محمدعلی شاه مخلوع: با بنده فلک چرا به جنگ است

دوز و کلک انتخابات: ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد

خون خیابانی: در دست کسانی است نگهبانی ایران

وارث طهمورث و جم: خیزکز مشرق عیان گردید شب