گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

زین مردم دل‌سیاه‌، رخ دارم زرد

بیدردی خلق دردم افزود به‌درد

جز خوردن‌خون‌دگرچه‌می‌شاید کرد

خون‌باید خورد و باز خون‌باید خورد