گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

دعوت او مسکن پر چرک تست

مسکن پر چرک تو از شرک تست

پاکی و پاکیزگی از دین بود

مشرک و بیدین سگ چرکین بود

چون مگس از اهرمن آمد پدید

رغبت او جانب چرکی کشید

ریشهٔ ذات مگس اهریمنی است

خلقتش از ربمی‌ و از ربمنی است

پاک زی و خانهٔ خود پاک دار

تا مگس از خان تو گیرد فرار

گر همه خلق این عمل آسان کنند

ریشه‌اش از کشور ایران کنند

کشور ایران شود آباد و پاک

می‌شود این جانور از بن هلاک

چون‌مگس‌ازکشور ماگشت دور

باگل وخاک وطن آغشت نور

خرمگس از پاکی کشور پرید

رشتهٔ بی‌باکی کافر برید

بهجت و نورانیت آید به کار

صحت و انسانیت آید به‌بار

صحت و انسانیت از خاصیت

دانش و دین آرد و حسن نیت

دانش و دین چون درکشور زنند

لشکر شیطان در دیگر زنند

وین مگس از لشکر شیطان بود

کشتن و تاراندنش آسان بود

ای پسر، این گفتهٔ نغز بهار

بشنو و برآن دل و همت کمار