گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

خوب‌خیم و درست وکارآگاه مرد اگرچه درویش است هم به دامادی گیر ، هرآینه او را خواسته از یزدان برسد.

تهی‌دست مرد جوانمرد راد

چودخت‌ازتوخواهدببایدش داد

چو شد مرد، کارآگه و خوب‌خیم

نباشد ز درویشیش هیچ بیم

چه باک ارنه بالایش آراسته

که او را ز یزدان رسد خواسته