گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

نیک مرد آساید و بد مرد بیش و اندوه گران بود.

نکو مرد آساید اندر جهان

برد بدکنش مرد رنج گران

نکویی بود جوشن نیکمرد

به گرد بدی تا توانی مگرد