گنجور

 
عطار

آن خندهٔ خوش اگرچه پیوسته بهَست

اما به هزار و به آهسته بهَست

در بند درِ پستهٔ شورانگیزت

کان شوری پسته نیز در بسته بهَست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode