گنجور

 
عطار نیشابوری
عطار » مختارنامه » باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین
 

شماره ۱: صدری كه به صدق، صدر ثقلین او بود

شماره ۲: آن پیشروی، كه شرع از او نام گرفت

شماره ۳: ای آن كه حیا و حلم، قانون تو بود

شماره ۴: صدری كه گلِ طارمِ معنی او رُفت

شماره ۵: ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر

شماره ۶: ای گوهر كانِ فضل و دریای علوم