گنجور

 
عطار نیشابوری

شمارهٔ ۱: صدری که به صدق، صدر ثقلین او بود

شمارهٔ ۲: آن پیشروی، که شرع از او نام گرفت

شمارهٔ ۳: ای آن که حیا و حلم، قانون تو بود

شمارهٔ ۴: صدری که گلِ طارمِ معنی او رُفت

شمارهٔ ۵: ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر

شمارهٔ ۶: ای گوهر کانِ فضل و دریای علوم