گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار نیشابوری
 

شماره ۱: چون نشنودی ز یك مسافر كه چه بود

شماره ۲: گاه از سر طاعتی برون آیی تو

شماره ۳: خون شد همه جانها و جگرها همه ریش

شماره ۴: آن كس كه تمام متّقی خواهد بود

شماره ۵: چندان كه ز مرگ میبگویم دل را

شماره ۶: گر تن گویم عظیم سست افتادست

شماره ۷: چون خواهد بود در كمین افتادن

شماره ۸: گر دل بر امید رهنمون بنشیند

شماره ۹: پیوسته چو ابر این دل بیخویش كه هست

شماره ۱۰: عمری كه ز رفتنش چنین بیخبرم

شماره ۱۱: دیرست كه جان خویشتن میسوزم

شماره ۱۲: گاهی ز غم نفس وخرد میگریم

شماره ۱۳: زان میترسم كه در بلام اندازند

شماره ۱۴: تن كیست كه سرنگون همی باید كرد

شماره ۱۵: گفتم شب و روز از پی این كار شوم

شماره ۱۶: چون نیست طریقی كه به مقصود رسم

شماره ۱۷: تا كی باشم گرد جهان در تك و تاز

شماره ۱۸: در هر دو جهان یك تنهای میجویم

شماره ۱۹: جان رفت و ندید محرمی در همه عمر

شماره ۲۰: از مال جهان جز جگری ریشم نیست

شماره ۲۱: اشكم پس و پیش منزلم بگرفتهست

شماره ۲۲: تا كی بینم به هر دمی تیماری

شماره ۲۳: نه از تن خود به هیچ خشنودم من

شماره ۲۴: ای تن ز زمانه سر نگون مینشوی

شماره ۲۵: چون نیست سری این غم بیپایان را

شماره ۲۶: چون من بگذشتهام بجان زین دو سرا

شماره ۲۷: امروز منم خسته ازین بحر فضول

شماره ۲۸: آن مرغ كه بود از می معنی مست

شماره ۲۹: جانا چو به نیستی فتادم برهم

شماره ۳۰: گه گم شدۀ هزار كارم داری

شماره ۳۱: جز غوّاصی هوس ندارم چكنم

شماره ۳۲: چون دل ز طلب در ره جانان استاد

شماره ۳۳: یك ذره چو آن حكم دگرگون نشود

شماره ۳۴: دیرست كه دور آسمان میگردد

شماره ۳۵: از واقعۀ روز پسین میترسم

شماره ۳۶: میترسم و بیقیاس میترسم من

شماره ۳۷: چون پنجه سال خویشتن را كُشتم

شماره ۳۸: چون روی به پنجاه و به شصت آوردیم

شماره ۳۹: گر هیچ ندیدم من و گر دیدم من

شماره ۴۰: دردا كه جوانی ز بَرَم دور رسید

شماره ۴۱: شد عقل ز دست و سخت مضطر افتاد

شماره ۴۲: آن رفت كه عیشِ این جهانی خوش بود

شماره ۴۳: تا كی به هوس چارۀ بهبود كنیم

شماره ۴۴: دردا كه ز خواب بس دل غافل ما

شماره ۴۵: افسوس كه بی فایده فرسوده شدیم

شماره ۴۶: جان را خطرِ روزِ پسین بایددید

شماره ۴۷: تا در بُنِ بحر عشق غرقاب شدیم

شماره ۴۸: دردا كه ز دُردی جهان مَست شدیم

شماره ۴۹: رفتیم و نبود هیچ كس محرم ما

شماره ۵۰: ای دل همه را بیازمودیم و شدیم

شماره ۵۱: گه دستخوشِ زمانه خواهیم شدن

شماره ۵۲: از آز و طمع بیخور و خفتیم همه

شماره ۵۳: هرگز ره دین براستی نسپردیم

شماره ۵۴: كو تن كه ز پای در فتادست امروز

شماره ۵۵: از عمر گذشته عبرتی بیش نماند

شماره ۵۶: چون رفتن جان پاك آمد در پیش

شماره ۵۷: دل در سر درد شد به درمان نرسید

شماره ۵۸: هم كار ز دست رفت در بی كاری

شماره ۵۹: دردا كه دلم را تن بَطّال بكشت

شماره ۶۰: افسوس كه روزگارم از دست بشد

شماره ۶۱: از گلشن دل نصیب من خار رسید

شماره ۶۲: چون لایق گنج نیست ویرانۀ عمر

شماره ۶۳: امروز منم نشسته نه نیست نه هست

شماره ۶۴: رفتم كه بنای عمر نامحكم بود

شماره ۶۵: رفتم خط عشق وبندگی نادیده

شماره ۶۶: كارم ز دل گرم و دم سرد گذشت

شماره ۶۷: شد عمر و دل از كرده پشیمان آمد

شماره ۶۸: آن شد كه دلم را غمِ جانانی بود

شماره ۶۹: زین شیوه كه ازعمر برآوردم گرد

شماره ۷۰: تن پست شد از درد اگر پست نبود

شماره ۷۱: افسوس كه ناچار بمی باید مرد

شماره ۷۲: دل رفت و ز آتش طرب دود ندید

شماره ۷۳: هان ای دل خسته كاروان میگذرد

شماره ۷۴: عمری كه گذشت زود انگار نبود

شماره ۷۵: بنیاد جهان غرور و سوداست همه

شماره ۷۶: با این دلِ چون قیر چه خواهی كردن

شماره ۷۷: میپنداری كه بیخبر بتوان زیست