گنجور

 
عطار

جواب هدهد: هدهد رهبر چنین گفت آن زمان

حکایت شیخ سمعان: شیخ صنعان پیر عهد خویش بود