گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار

المقالة الحادی و العشرون: پسر گفتش بهر پندم که دادی

جواب پدر: پدر گفتش دماغت پر غرورست

(۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او: امیری سخت عالی رای بودی

sunny dark_mode