گنجور

درختی که هفت گونه بارش بود

 
اسدی توسی
اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه
 

بـــه شــهـــری رســـیـــدنــد خـــرّم دگــر

پُــرآرایــش و زیـــب و خـــوبی و فـــر

ز بــیـــرونـــش بــتــخـــانـــه ای پـــر نــگــار

بــراو بـــی کــران بـــرده گـــوهر بـــه کـــار

نــهــاده در ایــوانــش تــخـــتــی ز عــاج

بـــتـــی در وی از زرّ بـــا طـــوق و تـــاج

درخــتــی گــشــن رســتــه در پــیـش تــخــت

کـــه دادی بـــّر از هــفــت ســان آن درخــت

ز انــگــور و انــجـــیــر و نــارنــج و ســیــب

ز نـــار و تـــرنــج و بِــه دلـــفـــریـــب

نــه بــاری بــدیــنـــسان بــه بــار آمــدی

کـــه هــر ســال بـــارش دو بـــار آمـــدی

هــر آن بــرگ کــز وی شــدی آشــکــار

بـــُدی چــهـــره آن بــت بـــر و بــر نـــگـــار

ز شــهــر آن کــه بــیــمــار بــودی و سُــســت

چـــو خـــوردی از آن مـــیـــوه گـــشـــتـی درست

بــرو چــون مــهِ نـــو یـــکـــی داس بــود

کــــه تــــیـــزیــــش مــــانـــنـــد المـــاس بـــود

کــســـی کــاو شـــدی پـــیـــش آن بـــُت شــمــن

فـــدا کـــردی از بـــهـــر او خـــویـــشـــتـــن

بــن داس در نـــوک شـــاخــی دراز

بــبـــســـتـــی و زی خــــود کـــشــــیــدی فراز

فــکــنــدیــش در حــلــق چــون خــم شــســت

بـــــه یـــــک ره رهــــا کـــــردی آن گـه ز دست

ســرش را چــو گـــویـــی بـــرانـــداخـــتـــی

چـــنـــیـــن خـــویـــشـــتــن را فـــدا ساختی

هــمـــان گــاه بــودی بـــه یـــک زخــــم ســـخـــت

تـــنـــش بــر زمــیـــن و ســـرش بر درخت

ســـپـــهـــدار بــــا ویــــژگــــان ســــپـــاه

بـــه دیــــدار آن خـــانــــه شــد هم ز راه

بـــدیــــد آن درخــــت نـــوآیـــیـــن بـــه بـــار

چـــو بــــاغــی پـــُر از گـــونــه گـــون مــیــوه دار

ســـرش ســـایـــه گـــســـتـــرده بـــر کـــاخ بـــر

بـــر از هـــفــــت گـــونـــه بـــه هـر شاخ بر

هـــم از کـــار آن داس بــــر خـــیـــره مـــانـــد

بـــر آن بـــت بـــنـــفـــریـــد و ز آن جا براند

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

کانال رسمی گنجور در تلگرام