گنجور

صفت بت معلق در هوا

 
اسدی توسی
اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه
 

هـــم از ره دگـــر شـــهــری آمـــد بـــه پــیــش

درو نـــغـــز بـــتــخـــانــه ز انــدازه بــیــش

یــکــی بـــتـــکـــده در مـــیـــان ســـاخـــتـــه

ســر گـــنــبــدش بــر مــه افــروخــتـته

هــــمـــه بــــوم و دیـــوار او ســــاده ســـنــگ

تــهــی پــاک از آرایــش و بــوی و رنـــگ

بـــتـــی ســـاخـــتـــه مـــاه پـــیـــکر دروی

بــرهــنــه نــه زرّ و نــه زیــور بــروی

مـــیـــان هـــوا ایـــســـتــاده بـــلـــنــد

نــه زیــرش ســتـــون و نــه زافــزار بــنــد

بـــســـی پـــیـــکـــر مـــردم ومـــرغ و بـــاز

ز گــردش مــیــان هـــوا پــرّ بــاز

گــــروهـــی شـــمـــن گـــرد او انـــجـــمـــن

ســیــه شــان تـــن و دل ســـیــه تــر ز تــن

گـــرفـــتـــه هـــمـــه لــکــهــن و بــســتــه روی

کـــه و مـــه زنـــخ ســـاده کـــرده ز مــوی

چــنــان بــُد مــر آن بـــی رهـــان را گــمـــان

کـــه هـــســـت او خــدای آمــده ز آســمــان

فــرشــتــســت گــردش بـــپـــر هــر کــه هـــســت

بــفــرمــانــش اســتــاده ایـــزد پــرســت

کـــســـی را کـــه بـــودی بـــه چـــیـــزی هـــوا

چـــو زو خـــواســـتـــی کــردی ایـــزد روا

از آهـــن بـــُد آن بـــت مـــعـــلـــق بــه جـــای

هــمــان خـــانــه از ســنـــگ آهــن ربــای

ازآن بـــُد میـــان هـــوا داشـــتــه

کــه ســنــگـــش هــمــی داشـــت افـــراشــتـته

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

کانال رسمی گنجور در تلگرام