گنجور

 
نظامی عروضی

بخش ۱ - مقدمه: ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم فی صناعة التنجیم ...

بخش ۲ - حکایت یک - یعقوب اسحاق کندی: یعقوب اسحق کندی یهودی بود اما فیلسوف زمانه خویش ...

بخش ۳ - حکایت دو - ابوریحان و سلطان محمود: آورده‌اند که یمین الدوله سلطان محمود بن ناصرالدین ...

بخش ۴ - حکایت سه - پیشبینی فالگو درباره ابوریحان: آورده‌اند که در این شش ماه کس حدیث بوریحان پیش محمود نیارست کرد.

بخش ۵ - حکایت چهار - عجوزه نظامی عروضی: این بنده را عجوزه‌ای بود ولادت او در بیست و هشتم ...

بخش ۶ - حکایت پنج - جنون داودی: محمود داودی پسر ابوالقاسم داودی عظیم معتوه بود ...

بخش ۷ - حکایت شش - حکیم موصلی و خواجه نظام الملک: حکیم موصلی از طبقه منجمان بود در نشابور و خدمت ...

بخش ۸ - حکایت هفت - پیش‌بینی امام عمر خیامی درباره آرامگاهش: در سنه ست و خمسمایة به شهر بلخ در کوی ...

بخش ۹ - حکایت هشت - بی اعتقادی خیام به احکام نجوم: اگر چه حکم حجة الحق عمر بدیدم اما ندیدم او را در ...

بخش ۱۰ - حکایت نه - محمد بن ملکشاه و کاهن غزنوی: بر پادشاه واجب است که هر جا که رود ندیم و خدمتکار ...

بخش ۱۱ - حکایت ده - پیش‌بینی نظامی عروضی و پاداش آن: در شهور سنه سبع و اربعین خمسمایة میان سلطان عالم ...

 
sunny dark_mode