گنجور

 
نظامی عروضی

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: حمد و شکر و سپاس مر آن پادشاهی را که عالم عود و ...

بخش ۲ - فصل - در سبب تألیف کتاب: رسمی قدیم است و عهدی بعید تا این رسم معهود و ...

بخش ۳ - آغاز کتاب: بندهٔ مخلص و خادم متخصص احمد بن عمر بن علی ...

بخش ۴ - فصل - در ترتیب آفرینش: رای عالی اعلاه الله بفرماید دانستن که موجوداتی که ...

بخش ۵ - فصل: چون آثار این کواکب در اقطار این عناصر تأثیر کرد و ...

بخش ۶ - فصل - در قوای جانوران: اما چون این عالم کمال یافت و اثر آبا عالم علوی در ...

بخش ۷ - فصل - در قوای انسان: اما حواس باطن بعضی آنند که صور محسوسات را در یابند و بعضی آنند که معانی محسوسات را در یابند.

بخش ۸ - حکایت نسناس: از ابو رضا بن عبد السلام النیسابوری شنیدم در سنهٔ عشر و خمسمائة بنشابور در مسجد جامع که گفت:

بخش ۹ - در نبوت و امامت: اما چون در دهور طوال و مرور ایام لطف مزاج زیادت ...

 
sunny dark_mode