گنجور

 
عارف قزوینی

سوی بلبل دم گل باد صبا خواهد برد

خبر مقدم گل تا همه جا خواهد برد

مژده ده مژده جمهوری ما تا همه جای

هاتف غیب به تأیید خدا خواهد برد

سر بازار جنون عشق شه ایران را

در اروپا چه خوش انگشت نما خواهد برد

کس نپرسید که آن گنج جواهر کز هند

نادر آورد شهنشه به چه جا خواهد برد

تا که آخوند و قجر زنده در ایرانند این

ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد

زاهد ار خرقه سالوس به میخانه برد

آبروی همه میکده ها خواهد برد

شیخ طرار به تردستی یک چشم زدن

اثر از مصحف و تسبیح و دعا خواهد برد

تاج کیخسرو و تخت جم اگر آبروئی

داشت آن آبرو این شاه گدا خواهد برد

باد سردار سپه زنده در ایران عارف

کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد

 
sunny dark_mode