گنجور

 
انوری

شب تاریک و باد سرد و ابر تند و بارنده

غلاما خیز و آتش کن که هیزم داری افکنده

اگر از دود و آن آتش ترا مهمان فراز آید

تو از مال من آزادی که مهمان بهتر از بنده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode