گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
اهلی شیرازی

صنف ششم که زر سرخ و کم بر است: ای روی تو آفتاب صاحب نظران

برگ دوم وزیر زر سرخ است: از کز فلکت ملک خطاب آمده است

برگ سوم ده زر سرخ است: ای از ستمت کمان ابرو به زه است

برگ چهارم نه زر سرخ است: ای آنکه زرشک عارضت لاله بسوخت

برگ پنجم هشت زر سرخ است: ای آنکه فرشته خویی و حور سرشت

برگ ششم هفت زر سرخ است: ای کز گل نو روی تو صد بار به است

برگ هفتم شش زر سرخ است: ای آنکه رخ تو به ز گلزار بود

برگ هشتم زر سرخ است: ای لطف تو تریاک غم و داروی درد

برگ نهم چهار زر سرخ است: ای آنکه رخ ترا بگل صد شرف است

برگ دهم سه زر سرخ است: ای آنکه بر وی همچو گل رشک مهی

برگ یازدهم دو زر سرخ است: ای آنکه بحسن و خوبیی به ز پری

برگ دوازدهم یک زر سرخ است: ای آنکه برخ تو پرده صبر درد

sunny dark_mode