گنجور

 
اهلی شیرازی

ای آنکه فرشته خویی و حور سرشت

دل روی تو دید و حور از دست بهشت

گر نقد فرح به نسیه می نفروشی

هشت اشرفیت بکف به از هشت بهشت

 
sunny dark_mode