گنجور

 
اهلی شیرازی

در بحر غم تو عالمی جان دادند

وز خون جگر خجلت عمان دادند

ابروی تو سرنگون کند کشتی عمر

زان مردم دیده دل بطوفان دادند