گنجور

 
اهلی شیرازی

ای مست غفلت آخر تا چند لطف دانش

در عالم حقیقت هشیار و نکته دان باش

بشنود و حرف از من کآن حاصل دو کون است

تعظیم امر حق کن با خلق مهربان باش