گنجور

 
اهلی شیرازی

کس چون غم زلیخا یوسف ندیده داند؟

دست بریده حالش دست بریده داند

خسرو ندیده حرمان کی ذوق وصل یابد

قدر بلان شیرین تلخی چشیده داند

کی مرهم وصالی بخشد به سینه ریشان

مستی که چاک سینه جیب دریده داند

نا آشنای من کو نا دیده کرد دیده

گر بشنود فغانم هم ناشنیده داند

گستاخ پا نهادن نتوان بخاک کویت

کاین خاک راه اهلی نور دو دیده داند

 
sunny dark_mode