گنجور

 
ادیب الممالک

شمارهٔ ۱: همایونا و شادا فرخا عید غدیر آمد - از آن خوشتر که پیش از عید فرخ فر امیر آمد

شمارهٔ ۲: نگویم تهنیت بر روی عید این میر اعظم را - که باید تهنیت بر روی میر این عید خرم را

شمارهٔ ۳ - در نکوهش مشروطه خواهان دروغی و زمامداران پس از بمباردمان رواق مطهر امام هشتم: دیده در خون جگر زد غوطه - باد لعنت به چنین مشروطه

شمارهٔ ۴ - در اندرز احزاب سیاسی باتحاد و ترک اختلاف: یا بکش خصم را و برکن پوست - یا بدشمن سپار خانه دوست