گنجور

 
ادیب الممالک

ما را چه که باغ لاله دارد

ما را چه که خسته ناله دارد

ما را چه که گربه می کند تخم

ما را چه که گاو می زند شخم

ما را چه که گوش خر دراز است

ما را چه که چشم گرگ باز است

ما را چه که حمله می کند ببر

ما را چه که قطره بارد از ابر

ما را چه که میش بره دارد

ما را چه که اسب کره دار

ما را چه که بجنگ روس و ژاپن

یا حمله بالن و دراگن

ما در غم خویش ناله داریم

کاندوه هزار ساله داریم

هستیم چو مرغ پر شکسته

از تیر قضا نژند و خسته

نه جفت و نه آب و دانه داریم

نه لانه و نه آشیانه داریم

ما شکوه زبخت خویش داریم

زاری بدرون ریش داریم

ما پشه دام عنکبوتیم

باد برهوت بر بروتیم

بی توشه علم و مایه فن

افتاده بگرد بام و برزن

بی خاصیت کمال و تقوی

از فضل و هنر کنیم دعوی