گنجور

 
ادیب الممالک

زمین گرد است مانند گلوله

نیوتن کرده واضح این مقوله

اگر چه گفته فیثاغورث از پیش

نبودش حجتی بر گفته خویش

نیوتن قول خود را با دلائل

بیان کرده ولله در قائل

دلیل اولینش گردی آب

به دریا اندر آوین نکته دریاب

که بحر از بر فزونتر هست بیشک

به حجت تابع افزون شد اندک

کی کو بیند، یم را بساحل

شود از دور با کشتی مقابل

نخست از پیکر کشتی در آن یم

نبیند هیچ غیر از نوک پرچم

چو آید پیشتر بیند اصولش

ز روی نسبت افزایش بطولش