گنجور

 
ادیب الممالک

خداوندان دانش را بشارت

که از گردون بخاک آمد اشارت

ز نور آفتاب بامدادی

گشایش یافت اینک باب شادی

جریده آفتاب از مطلع نور

فشاند مشک تر به لوح کافور

رهی کز خادمان شرع پاکم

ز احمد شه نژاد تابناکم

سلیل فرخ قائم مقامم

محمد صادق است از صدق نامم

ز کلک تیره و گفتار روشن

ادیبم خوانده استادان این فن

لسان الصدقم اندر صحت ابرار

نشان از راستی دارد به گفتار

پی ترویج دین و دانش و داد

همی خواهم کنون داد سخن داد

ز یاران وطن دارم تمنی

که بی ضنت بعون الله تعالی

ز این اوراق روشن بهره گیرند

قصوری گر شود عذرم پذیرند