گنجور

 
ادیب الممالک فراهانی

چند کشی جور این سپهر کهن را

چند بکاهی روان و خواهی تن را

مرد چو رخت شرف ندوخت بر اندام

باید پوشد بدوش خویش کفن را

 
جدول قرآن کریم