گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

دنیا راهی بهشت منزلگاهی

این هر دو به نزد اهل معنی کاهی

گر عاشق صادقی ز هر دو بگذر

تا دوست ترا به خود نماید راهی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode