گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

وا فریادا ز عشق وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر دادِ منِ شکسته دادا دادا

ور نه من و عشق هر چه بادا بادا

 
sunny dark_mode