گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

در خدمت تو چو صرف شد عمر دراز

گفتم که مگر با تو شوم محرم راز

کی دانستم که بعد چندین تک و تاز

در تو نرسم وز دو جهان مانم باز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode