گنجور

 
ظهیر فاریابی
 

ای خرد در طلب غایت تو

کرده پا آبله از بس دوری

تو به تدبیر جهان مشغولی

گر بکارم نرسی معذوری

از تو من بنده سؤالی دارم

از تو نان خواهم یا دستوری؟