گنجور

عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴

 

هرگه که شبی خود را در میکده اندازیمصد فتنه برانگیزیم صد کیسه بپردازیم
آن سر که بود در می وان راز که گویدنیما مونس آن سریم ما محرم آن رازیم
هر نغمه که پیش آرند ما با همه در شوریمهر ساز که بنوازند ما با همه در سازیم
زین پیش کسی بودیم و امروز در این کشورما جمری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳

 

زلفت به پریشانی دل برد به پیشانیدل برد به پیشانی زلف به پریشانی
گر زلف بیفشانی صد جانش فرو ریزدصد جانش فرو ریزد گر زلف بیفشانی
یک لحظه به پنهانی گر وصل تو دریابمگر وصل تو دریابم یک لحظه به پنهانی
صد بوسه به آسانی از لعل تو بربایماز لعل تو بربایم صد بوسه به آسانی
آخر نه مسلمانی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۸ - در کنایه به کسی

 

در علم حساب ار زانک رای تو تبه باشدبر کس چه نهی تهمت کس را چه گنه باشد
سهو است ترا ای جان اندیشه از این به کننون را صد و شش خوانی لیکن صدوده باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی