گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۳

 

بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما رابر ما و خود ستم کرد، هر کس ستود ما را
چون موجهٔ سرابیم، در شوره‌زار عالمکز بود بهره‌ای نیست، غیر از نمود ما را
آیینه‌های روشن، گوش و زبان نخواهنداز راه چشم باشد، گفت و شنود ما را
خواهد کمان هدف را، پیوسته پای بر جازان در نیارد از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷

 

دل را به زلف پرچین، تسخیر می‌توان کرداین شیر را به مویی، زنجیر می‌توان کرد
هر چند صد بیابان وحشی‌تر از غزالیمما را به گوشهٔ چشم، تسخیر می‌توان کرد
از بحر تشنه چشمان، لب خشک باز گردندآیینه را ز دیدار، کی سیر می‌توان کرد؟
ما را خراب‌حالی، از رعشهٔ خمارستاز درد باده ما را، تعمیر می‌توان کرد
در چشم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲

 

از هر صدا نبازم، چون کوهٔ لنگر خویشبحر گران وقارم، در پاس گوهر خویش
شمع حریم عشقم، پروای کشتنم نیستبسیار دیده‌ام من، در زیر پا سر خویش
از خشکسال ساحل، اندیشه‌ای ندارمپیوسته در محیطم، از آب گوهر خویش
دریافت مرغ تصویر، معراج بوی گل راما رنگ گل ندیدیم، از سستی پر خویش
روزی که در گلستان، انشای خنده کردیمدیدیم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷

 

ازباد دستی خود، ما میکشان خرابیمدر کاسه سرنگونی، همچشم با حبابیم
با محتسب به جنگیم، از زاهدان به تنگیمبا شیشه‌ایم یکدل، یکرنگ با شرابیم
آن‌جاکه میکشانند، چون ابر تر زبانیمآن‌جاکه زاهدانند، لب خشک چون سرابیم
در گوش عشقبازان، چون مژدهٔ وصالیمدر چشم می‌پرستان، چون قطرهٔ شرابیم
با خاص و عام یکرنگ، از مشرب رساییمبر خار و گل سمن ریز، […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹

 

چون گل ز ساده لوحی، در خواب ناز بودیماشک وداع شبنم، بیدار کرد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۷

 

تا می‌توان گرفتن، ای دلبران به گردندر دست و پا مریزید، خون حلال ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۴

 

نخلی که از ثمر نیست، جز سنگ در کنارشباد مراد داند، دمسردی خزان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۱

 

هرچند دیده‌ها را، نادیده می‌شماریهر جا که پاگذاری، فرش است دیدهٔ ما


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۲

 

گفتیم وقت پیری، در گوشه‌ای نشینیمشد تازیانهٔ حرص، قد خمیدهٔ ما


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۹۳

 

تا کرد ترک می دلم، یک شربت آب خوش نخوردبیمار شد طفل یتیم، از اختلاف شیرها


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۰

 

در چشم پاکبازان، آن دلنواز پیداستآیینه صاف چون شد، آیینه ساز پیداست


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۴۱

 

غیر از خدا که هرگز، در فکر او نبودیهر چیز از تو گم شد، وقت نماز پیداست


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۱۴

 

خمیازهٔ نشاط است، روی گشادهٔ گلورنه که از ته دل، در این جهان شکفته است ؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۷۳۹

 

از شوق آن بر و دوش، روزی بغل گشودمآغوش من چو محراب، دیگر به هم نیامد


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۴۳

 

از سنگلاخ دنیا، ای شیشه بار بگذرچون سیل نو بهاران، زین کوهسار بگذر


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۴۴

 

هنگام بازگشت است، نه وقت سیر و گشت استبا چهرهٔ خزانی، از نو بهار بگذر


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱۵

 

بر دشمنان شمردم، عیب نهانی خویشخود را خلاص کردم، از پاسبانی خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱۷

 

در دشت با سرابم، در بحر یار آبمچون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۸۱

 

چشم گشایش از خلق، نبود به هیچ بابمدر بزم بیسوادان، لب بسته چون کتابم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۸۹

 

از خود مرا برون بر، تا کی در این خراباتمستی و هوشیاری، سازد بلند و پستم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۹۳

 

از جام بیخودی کرد، ساقی خدا پرستمبودم ز بت پرستان، تا از خودی نرستم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۹۴

 

راهی که راهزن زد، یک چند امن باشدایمن شدم ز شیطان، تا توبه را شکستم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۴

 

سودای آب حیوان، بیم زیان نداردعمر سبک عنان را، صرف مدام گردان


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۵

 

کار جهان تمامی، هرگز نمی‌پذیردپیش از تمامی عمر، خود را تمام گردان


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۶

 

زان چهرهٔ عرقناک، زنهار بر حذر باشسیلاب عقل و هوش است، این قطره‌های باران


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی