گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

هر سبزه که برکنار جویی رسته استگویی ز لب فرشته‌خویی رسته است
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهیکان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲

 

یک جرعه می ز ملک کاووس به استاز تخت قباد و ملکت طوس به است
هر ناله که رندی به سحرگاه زنداز طاعت زاهدان سالوس به است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳

 

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخپیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ
می نوش که بعد از من و تو ماه بسیاز سَلخ به غٌرّه آید از غره به سلخ


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴

 

آنانکه محیط فضل و آداب شدنددر جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برونگفتند فسانه‌ای و در خواب شدند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵

 

آن را که به صحرای علل تاخته‌اندبی او همه کارها بپرداخته‌اند
امروز بهانه‌ای در انداخته‌اندفردا همه آن بود که در ساخته‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶

 

آنها که کهن شدند و اینها که نوندهر کس بمراد خویش یک تک بدوند
این کهنه جهان بکس نماند باقیرفتند و رویم دیگر آیند و روند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷

 

آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهادبس داغ که او بر دل غمناک نهاد
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشکدر طبل زمین و حقه خاک نهاد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸

 

آرند یکی و دیگری بربایندبر هیچ کسی راز همی نگشایند
ما را ز قضا جز این قدر ننمایندپیمانه عمر ما است می‌پیمایند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

 

اجرام که ساکنان این ایواننداسباب تردد خردمندانند
هان تاسر رشته خرد گم نکنیکانان که مدبرند سرگردانند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰

 

از آمدنم نبود گردون را سودوز رفتن من جلال و جاهش نفزود
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنودکاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱

 

از رنج کشیدن آدمی حر گرددقطره چو کشد حبس صدف در گردد
گر مال نماند سر بماناد بجایپیمانه چو شد تهی دگر پر گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲

 

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شدوز دست اجل بسی جگرها خون شد
کس نامد از آن جهان که پرسم از ویکاحوال مسافران دنیا چون شد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳

 

افسوس که نامه جوانی طی شدو آن تازه بهار زندگانی دی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شبابافسوس ندانم که کی آمد کی شد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بودنی نام زما و نی‌نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خللزین پس چو نباشیم همان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵

 

این عقل که در ره سعادت پویدروزی صد بار خود ترا می‌گوید
دریاب تو این یکدم وقتت که نئیآن تره که بدروند و دیگر روید


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶

 

این قافله عمر عجب میگذرددریاب دمی که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوریپیش آر پیاله را که شب میگذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷

 

بر پشت من از زمانه تو میایدوز من همه کار نانکو میاید
جان عزم رحیل کرد و گفتم بمروگفتا چکنم خانه فرو میاید


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸

 

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشدوز خوردن آدمی زمین سیر نشد
مغرور بدانی که نخورده‌ست تراتعجیل مکن هم بخورد دیر نشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹

 

بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایندمگرای بدان که عاقلان نگرایند
بسیار چو تو روند و بسیار آیندبربای نصیب خویش کت بربایند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰

 

بر من قلم قضا چو بی من رانندپس نیک و بدش ز من چرا میدانند
دی بی من و امروز چو دی بی من و توفردا به چه حجتم به داور خوانند


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱

 

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شدچند از پی هر زشت و نکو خواهی شد
گر چشمه زمزمی و گر آب حیاتآخر به دل خاک فرو خواهی شد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲

 

تا راه قلندری نپویی نشودرخساره بخون دل نشویی نشود
سودا چه پزی تا که چو دلسوختگانآزاد به ترک خود نگویی نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳

 

تا زهره و مه در آسمان گشت پدیدبهتر ز می ناب کسی هیچ ندید
من در عجبم ز میفروشان کایشانبه زانکه فروشند چه خواهند خرید


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرددل را به کم و بیش دژم نتوان کرد
کار من و تو چنانکه رای من و تستاز موم بدست خویش هم نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۵

 

حیی که بقدرت سر و رو می‌سازدهمواره هم او کار عدو می‌سازد
گویند قرابه گر مسلمان نبوداو را تو چه گویی که کدو می‌سازد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام