گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

برخیز بیار بهر دل ماحل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیمزان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

چون عهده نمی‌شود کسی فردا راحالی خوش دار این دل پر سودا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماهبسیار بتابد و نیابد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

قرآن که مهین کلام خوانند آن راگه گاه نه بر دوام خوانند آن را
بر گرد پیاله آیتی هست مقیمکاندر همه جا مدام خوانند آن را


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

گر می نخوری طعنه مزن مستانرابنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخوریصد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

هر چند که رنگ و بوی زیباست مراچون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاکنقاش ازل بهر چه آراست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

ماییم و می و مطرب و این کنج خرابجان و دل و جام و جامه پر درد شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذابآزاد ز خاک و باد و از آتش و آب


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

آن قصر که جمشید در او جام گرفتآهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمردیدی که چگونه گور بهرام گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریستبی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماستتا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

اکنون که گل سعادتت پربار استدست تو ز جام می چرا بیکار است
می‌خور که زمانه دشمنی غدار استدریافتن روز چنین دشوار است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

امروز ترا دسترس فردا نیستو اندیشه فردات به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیستکاین باقی عمر را بها پیدا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

 

ای آمده از عالم روحانی تفتحیران شده در پنج و چهار و شش و هفت
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ایخوش باش ندانی به کجا خواهی رفت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

ای چرخ فلک خرابی از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در سینه تست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳

 

ای دل چو زمانه می‌کند غمناکتناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چندزان پیش که سبزه بردمد از خاکت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴

 

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفتکس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتندزآن روی که هست کس نمی‌داند گفت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

این کوزه چو من عاشق زاری بوده استدر بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینیدستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

این کوزه که آبخوارهٔ مزدوریستاز دیدهٔ شاهیست و دل دستوریست
هر کاسهٔ می که بر کف مخموریستاز عارض مستی و لب مستوریست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

این کهنه رباط را که عالم نام استو آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید استقصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸

 

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشتچون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشتروزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش استدر صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیستخوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده استگردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمینآن مردمک چشم‌نگاری بوده است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

تا چند زنم بروی دریاها خشتبیزار شدم ز بت‌پرستان کنشت
خیام که گفت دوزخی خواهد بودکه رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

ترکیب پیاله‌ای که درهم پیوستبشکستن آن روا نمیدارد مست
چندین سر و پای نازنین از سر و دستاز مهر که پیوست و به کین که شکست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی استرو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است
با اهل خرد باش که اصل تن توگردی و نسیمی و غباری و دمی است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشستبرخیز و بجام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشاگه توستفردا همه از خاک تو برخواهد رست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵

 

چون بلبل مست راه در بستان یافتروی گل و جام باده را خندان یافت
آمد به زبان حال در گوشم گفتدریاب که عمر رفته را نتوان یافت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام