گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶

 

پوپک دیدم به حوالی سرخسبانگک بر برده به ابر اندرا
چادرکی دیدم رنگین برورنگ بسی گونه بر آن چادرا
ای پرغونه و باژگونه جهانمانده من از تو به شگفت اندرا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۰ - در مدح نصر بن احمد سامانی

 

حاتم طایی تویی اندر سخارستم دستان تویی اندر نبرد
نی، که حاتم نیست با جود تو رادنی، که رستم نیست در جنگ تو مرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۲ - در رثای ابوالحسن مرادی

 

مرد مرادی، نه همانا که مردمرگ چنان خواجه نه کاری‌ست خرد
جان گرامی به پدر باز دادکالبد تیره به مادر سپرد
آن ملک با ملکی رفت باززنده کنون شد که تو گویی: بمرد
کاه نبد او، که به بادی پریدآب نبد او، که به سرما فسرد
شانه نبود او، که به مویی شکستدانه نبود او، که زمینش فشرد
گنج زری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۳

 

زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کردخال ترا نقطهٔ آن جیم کرد
وآن دهن تنگ تو گویی کسیدانگکی نار به دو نیم کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۱

 

چرخ فلک هرگز پیدا نکردچون تو یکی سفلهٔ دون و ژکور
خواجه ابوالقاسم از ننگ توبر نکند سر به قیامت ز گور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۸

 

روی به محراب نهادن چه سود؟دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوسهٔ عاشقیاز تو پذیرد، نپذیرد نماز


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۵

 

خلخیان خواهی و جماش چشمگرد سرین خواهی و بارک میان
کشکین نانت نکند آرزوینان سمن خواهی گرد و کلان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۷

 

خواهی تا مرگ نیابد تو راخواهی کز مرگ بیابی امان
زیر زمین خیز و نهفتی بجویپس به فلک برشو بی نردبان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۵

 

آی دریغا! که خردمند راباشد فرزند و خردمند نی
ور چه ادب دارد و دانش پدرحاصل میراث به فرزند نی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۹

 

جغد که با باز و پلنگان پردبشکندش پر و بال و گردد لت لت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۱

 

چرخ چنینست و بدین ره رودلیک ز هر نیک و ز هر بد نوند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی