گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱

 

ببندم شال و میپوشم قدک رابنازم گردش چرخ و فلک را
بگردم آب دریاها سراسربشویم هر دو دست بی نمک را


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲

 

تن محنت کشی دیرم خدایادل با غم خوشی دیرم خدایا
زشوق مسکن و داد غریبیبه سینه آتشی دیرم خدایا


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳

 

اگر یار مرا دیدی به خلوتبگو ای بی‌وفا ای بیمروت
گریبانم ز دستت چاک چاکونخواهم دوخت تا روز قیامت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴

 

ته که ناخوانده‌ای علم سماواتته که نابرده‌ای ره در خرابات
ته که سود و زیان خود ندانیبیاران کی رسی هیهات هیهات


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵

 

دلی دیرم خریدار محبتکز او گرم است بازار محبت
لباسی دوختم بر قامت دلزپود محنت و تار محبت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶

 

محبت آتشی در جانم افروختکه تا دامان محشر بایدم سوخت
عجب پیراهنی بهرم بریدیکه خیاط اجل میبایدش دوخت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷

 

نپرسی حال یار دلفکارتکه هجران چون کند با روزگارت
ته که روز و شوان در یاد موییهزارت عاشق با مو چه کارت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸

 

اگر دل دلبر و دلبر کدام استوگر دلبر دل و دلرا چه نام است
دل و دلبر بهم آمیته وینمندونم دل که و دلبر کدام است


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹

 

شب تاریک و سنگستان و مو مستقدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشتوگرنه صد قدح نفتاده بشکست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰

 

نفس شومم بدنیا بهر آن استکه تن از بهر موران پرورانست
ندونستم که شرط بندگی چیستهرزه بورم بمیدان جهانست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱

 

شیرمردی بدم دلم چه دونستاجل قصدم کره و شیر ژیونست
ز موشیر ژیان پرهیز می‌کردتنم وا مرگ جنگیدن ندونست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲

 

بود درد مو و درمانم از دوستبود وصل مو و هجرانم از دوست
اگر قصابم از تن واکره پوستجدا هرگز نگردد جانم از دوست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳

 

نمیدانم دلم دیوانهٔ کیستکجا آواره و در خانهٔ کیست
نمیدونم دل سر گشتهٔ مواسیر نرگس مستانهٔ کیست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴

 

ته دوری از برم دل در برم نیستهوای دیگری اندر سرم نیست
بجان دلبرم کز هر دو عالمتمنای دگر جز دلبرم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵

 

یکی برزیگرک نالان درین دشتبخون دیدگان آلاله می‌کشت
همی کشت و همی گفت ای دریغابباید کشت و هشت و رفت ازین دشت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶

 

خرم کوه و خرم صحرا خرم دشتخرم آنانکه این آلالیان کشت
بسی هند و بسی شند و بسی یندهمان کوه و همان صحرا همان دشت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷

 

بهار آیو به صحرا و در و دشتجوانی هم بهاری بود و بگذشت
سر قبر جوانان لاله رویهدمی که گلرخان آیند به گلگشت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸

 

سیاهی دو چشمانت مرا کشتدرازی دو زلفانت مرا کشت
به قتلم حاجت تیر و کمان نیستخم ابرو و مژگانت مرا کشت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹

 

عزیزا کاسهٔ چشمم سرایتمیان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تونشیند خار مژگانم بپایت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰

 

من آن رندم که گیرم از شهان باجبپوشم جوشن و بر سر نهم تاج
فرو ناید سر مردان به نامرداگر دارم کشند مانند حلاج


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱

 

ته که می‌شی بمو چاره بیاموجکه این تاریک شوانرا چون کرم روج
کهی واجم که کی این روج آیوکهی واجم که هرگز وا نه‌ای روج


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲

 

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچاگر خود پادشاهی عاقبت هیچ
اگر ملک سلیمانت ببخشنددر آخر خاک راهی عاقبت هیچ


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳

 

زدست دیده و دل هر دو فریادکه هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولادزنم بر دیده تا دل گردد آزاد


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴

 

گیج و ویجم که کافر گیج میرادچنان گیجم که کافر هم موی ناد
بر این آئین که مو را جان و دل دادشمع و پروانه را پرویج میداد


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵

 

دو چشمم درد چشمانت بچینادمبو روجی که چشمم ته مبیناد
شنیدم رفتی و یاری گرفتیاگر گوشم شنید چشمم مبیناد


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر