گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲

 

به حق نالم ز هجر دوست زاراسحرگاهان چو بر گلبن هزارا
قضا، گر داد من نستاند از توز سوز دل بسوزانم قضا را
چو عارض برفروزی می‌بسوزدچو من پروانه بر گردت هزارا
نگنجم در لحد، گر زان که لختینشینی بر مزارم سوکوارا
جهان این است و چونین بود تا بودو همچونین بود اینند بارا
به یک گردش به شاهنشاهی آرددهد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴

 

دلا، تا کی همی جویی منی را؟چه داری دوست هرزه دشمنی را؟
چرا جویی وفا از بی وفایی؟چه کوبی بیهده سرد آهنی را؟
ایا سوسن بناگوشی ، که داریبه رشک خویشتن هر سوسنی را
یکی زین برزن نا راه برشوکه بر آتش نشانی برزنی را
دل من ارزنی، عشق تو کوهیچه سایی زیر کوهی ارزنی را؟
ببخشا، ای پسر، بر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱

 

گل صدبرگ و مشک و عنبر وسیبیاسمین سپید و مورد بزیب
این همه یکسره تمام شدستنزد تو، ای بت ملوک فریب
شب عاشقت لیله‌القدرستچون تو بیرون کنی رخ از جلبیب
به حجاب اندرون شود خورشیدگر تو برداری از دو لاله حجیب
وآن زنخدان بسیب ماند راستاگر از مشک خال دارد سیب


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۶

 

چه چیزست آن رونده تیرک خرد؟چه چیزست آن پلالک تیغ بران؟
یکی اندر دهان حق زبانستیکی اندر دهان مرگ دندان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۷

 

رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟بنگریزد کس از گرم آفروشه
مرا امروز توبه سود داردچنان چون دردمندان را شنوشه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷

 

درنگ آسا سپهر آرا بیایدکیاخن در رباید گرد نان را


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹

 

نباشد زین زمانه بس شگفتیاگر بر ما ببارد آذرخشا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰

 

چو گرد آرند کردارت به محشرفرو مانی چو خر به میان شلکا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱

 

کمندش بیشه بر شیران قفس کردفیلکش دشت بر گرگان خباکا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵

 

همی بایدت رفت و راه دورستبه سغده دار یکسر شغل راها


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۰

 

بزرگان جهان چون بند گردنتو چون یاقوت سرخ اندر میانه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۳

 

ایا خورشید سالاران گیتیسوار رزم ساز و گرد نستوه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱

 

شبی دیرند و ظلمت را مهیاچو نابینا درو دو چشم بینا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۲

 

درنگ آر ای سپهر چرخ واراکیاخن ترت باید کرد کارا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۳

 

چراغان در شب چک آن چنان شدکه گیتی رشک هفتم آسمان شد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۴

 

چو یاوندان به مجلس می گرفتندز مجلس مست چون گشتند رفتند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۵

 

نیارم بر کسی این راز بگشودمرا از خال هندوی تو بفنود


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۶

 

اگرچه در وفا بی شبهی و دیسنمی‌دانی تو قدر من ازندیس


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۷

 

بود زودا، که آیی نیک خاموشچو مرغابی زنی در آب پاغوش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۸

 

الهی، از خودم بستان و گم کنبه نور پاک بر من اشتلم کن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۹

 

سر سرو قدش شد باژگونهدو تا شد پشت او همچون درونه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱۰

 

تو ازفرغول باید دور باشیشوی دنبال کار و جان خراشی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱۱

 

به راه اندر همی شد شاهراهیرسید او تا به نزد پادشاهی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱۲

 

بهشت آیین سرایی را بپرداختزهر گونه درو تمثال‌ها ساخت
ز عود و چندن او را آستانهدرش سیمین و زرین پالکانه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی