گنجور

شعرهای سعدی شیرازی با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» - صفحهٔ ۷

 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۴۲

 

هر که آمد بر خدای قبول

نکند هیچش از خدا مشغول

یونس اندر دهان ماهی شد

همچنان مونس الهی شد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲

 

گر مرا بی‌تو در بهشت برند

دیده از دیدنش بخواهم دوخت

کاین چنینم خدای وعده نکرد

که مرا در بهشت باید سوخت


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۵

 

خوب را گو پلاس در بر کن

که همان لعبت نگارینست

زشت را گو هزار حله بپوش

که همان مرده‌شوی پارینست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۸

 

من بگویم ندیده‌ام دهنی

کز دهان تو تنگتر باشد

تنگتر زین دهان فراخ ولیک

نه همه تنگها شکر باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۹

 

کوه عنبر نشسته بر زنخش

راست گویی بهیست مشک‌آلود

گر به چنگال صوفیان افتد

ندهندش مگر به شفتالود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۷ - کاه و کهربا

 

چند گویی که مهر ازو بردار

خویشتن را به صبر ده تسکین

کهربا را بگوی تا نبرد

چه کند کاه پاره‌ای مسکین؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱۱

 

رفت آن کم بر تو آبی بود

یا سلام مرا جوابی بود

از سر ناز وز سر خوبی

هر دمی با منت عتابی بود

وعده‌های خوشم همی داد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱۲

 

یاد دارم که روزگاری بود

که مرا پیش غمگساری بود

با لب یار و در بر دلدار

هر زمانیم کار و باری بود

جام عیش مرا نه دردی بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۵

 

هر شبی با دلی و صد زاری

منم و آب چشم و بیداری

بنماندست آب در جگرم

بس که چشمم کند گهرباری

دل تو از کجا و غم ز کجا؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۸

 

هر که گوید کلاغ چون بازست

نشنوندش که دیده‌ها بازست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۲۵

 

گر ز هفت آسمان گزند آید

راست بر عضو مستمند آید


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۲۸

 

مرغ جایی رود که چینه بود

نه به جایی رود که چی نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۳۲

 

سگ هم از کوچکی پلید بود

اصل ناپاک از او پدید بود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۳۳

 

شادمانی مکن که دشمن مرد

تو هم از مرگ جان نخواهی برد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۳۵

 

هر که دندان به خویشتن بنهاد

خیر دیگر به کس نخواهد داد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۵۲

 

بد نه نیکست بی‌خلافت ولیک

مرد خالی نباشد از بد و نیک


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۵۴

 

هر که آمد بر خدای قبول

نکند هیچش از خدا مشغول


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۵۵

 

گر بلندت کسی دهد دشنام

به که ساکن دهی جواب سلام


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۶۱

 

هر که با من بدست و با تو نکو

دل منه بر وفای صحبت او


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۷۲

 

شمع کز حد به در بیفروزی

بیم باشد که خانمان سوزی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

[صفحهٔ اول] … [۵] [۶] [۷]