گنجور

 
رشیدالدین وطواط
 

ای همه عاقلان بطوع و بطبع

سوی خاک در تو پوینده

ای همه فاضلان بنظم و بنثر

مدحت مجلس تو گوینده

چون نسیم شمایل تو نیافت

در خوشی هیچ حس بوینده

نیست در روضهٔ معالی تو

جز گل مکرمات روینده

روی آمال را بآب نوال

دست افضال تست شوینده

یافتی آنچه جستی از دولت

هست یابنده مرد جوینده