گنجور

 
سوزنی سمرقندی

این آمار از میان ۸٬۶۸۹ بیت شعر موجود در گنجور از سوزنی سمرقندی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱٬۸۷۰ ۲۱٫۵۲
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱٬۷۵۴ ۲۰٫۱۹
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱٬۳۰۲ ۱۴٫۹۸
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۶۷۱ ۷٫۷۲
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۲۱ ۷٫۱۵
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۸۶ ۶٫۷۴
۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۴۳۲ ۴٫۹۷
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۴۳ ۲٫۸۰
۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۶۵ ۱٫۹۰
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۵۵ ۱٫۷۸
۱۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۲۲ ۱٫۴۰
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۱۰ ۱٫۲۷
۱۳ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۹۵ ۱٫۰۹
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۸۹ ۱٫۰۲
۱۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۸۳ ۰٫۹۶
۱۶ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷۹ ۰٫۹۱
۱۷ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶۲ ۰٫۷۱
۱۸ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۵۳ ۰٫۶۱
۱۹ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۴۹ ۰٫۵۶
۲۰ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۴۱ ۰٫۴۷
۲۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۳۹ ۰٫۴۵
۲۲ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۲۹ ۰٫۳۳
۲۳ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۸ ۰٫۲۱
۲۴ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۰ ۰٫۱۲
۲۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع (رمل مثمن محجوف مطموس) ۶ ۰٫۰۷
۲۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن ۵ ۰٫۰۶

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ سوزنی سمرقندی با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ قصیده ۶٬۸۶۷ ۷۹٫۰۳
۲ غزل ۷۷۳ ۸٫۹۰
۳ قطعه ۶۷۴ ۷٫۷۶
۴ مسمط ۱۹۸ ۲٫۲۸
۵ رباعی ۱۴۲ ۱٫۶۳
۶ مثنوی ۳۳ ۰٫۳۸
۷ نامشخص ۲ ۰٫۰۲
sunny dark_mode