گنجور

 
صوفی محمد هروی

شماره ۱ - فی مناقبت امیرالمومنین: گفتم به دل که از سخن خوش چه خوشترست - گفتا حدیث دوست که خوشتر ز شکر است

شماره ۲ - فی القصیده: کرد با چشم تو خود را چو برابر نرگس - گل بخندید ازین واقعه خوش بر نرگس

sunny dark_mode