گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲

 

ای پیر خردمند پگه‌تر برخیزو آن کودک خاکبیز را بنگر تیز
پندش ده گو که نرم نرمک می‌بیزمغز سر کیقباد و چشم پرویز


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۵۹

 

ای پیرِ خردمند پِگَهْ‌تر برخیز،
وان کودکِ خاک‌بیز را بنگر تیز،
پندش ده و گو که، نرم‌نرمک می‌بیز،
مغزِ سرِ کیقباد و چشمِ پرویز!


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۲۷

 

آمد بر من دوش نگاری سر تیزشیرین سخنی شکر لبی شورانگیز
با روی چو آفتاب بیدارم کردیعنی که چو آفتاب دیدی برخیز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳۶

 

ای ذره ز خورشید توانی بگریزچون نتوانی گریخت با وی مستیز
تو همچو سبوئی و قضا همچون سنگبا سنگ مپیچ و آب خود را بمریز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴۵

 

بازآمدم اینک که زنم آتش نیزدر توبه و در گناه و زهد و پرهیز
آورده‌ام آتشی که می‌فرمایدکای هرچه به جز خداست از جا برخیز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶۱

 

مائیم و توئی و خانه خالی برخیزهنگام ستیز نیست ای جان مستیز
چون آب و شراب با حریفان آمیزچندانکه رسم بجای کج دار و مریز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع » شمارهٔ ۶۷

 

شمع آمد و گفت: آمدهام رنگ آمیز

بر چهره ز ابر آتشین طوفان ریز

من از سر عشق میزنم لاف و تو هم

تا خود که برد زین دو به سر آتش تیز


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۹

 

ای در سر زلف تو صبا عنبر بیز
وی نرگس شهلای تو بس شورانگیز
هر قطره که می‌چکد ز خون دل من
در جام وفای تست کژدار و مریز


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۹

 

نایی بر من به خانه‌ای شورانگیزوانگه که بیایی به هزاران پرهیز
چون بنشینی خوی بدت گوید خیزناآمده بهتری تو چون دولت تیز


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۰

 

بازار قبول گل چو شد خوش خوش تیزگفتم که به باغ در شو ای دلبر خیز
گل گفت که آب قدمش خیره مریزما دست گلابگر گرفتیم و گریز


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۴

 

دل خسته و جان فگار و مژگان خونریز
رفتم بر آن یار و مه مهرانگیز
من جای نکرده گرم گردون به ستیز
زد بانگ که هان چند نشینی برخیز


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶

 

تا بتوانی، ز خلق، ای یار عزیز!
دوری کن و در دامن عزلت آویز!
انسان مجازیند این نسناسان
پرهیز! ز انسان مجازی، پرهیز!


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳

 

ابر است گهر بار و هوا عنبر بیز
عاشق ز هوا چون کند آخر پرهیز؟
ساقی سپهر بر کف نرگس مست
بنهاده پیاله‌ای که کج‌دار و مریز


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹

 

تا کی باشی ز عافیت در پرهیز
با خلق به آشتی و با خود به ستیز؟
ای خفتهٔ بی خبر اگر مرده نه‌ای
روز آمد و رفت، تا به کی خُسبی؟ خیز!


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۸۵

 

ای خوی تو همچو اشک من رنگ آمیز
وی بر دل من ز زلف تو رستا خیز
الحق چه نکو بیکدگر افتادند
آن زلف دل آویز و دل زلف آویز


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل