گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷۸

 

بر شاه حبش زنیم و بر قیصر رومپیشانی شیر برنویسیم رقوم
ما آهن لشکر سلیمان خودیمجز در کف داود نگردیم چو موم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۷۱

 

قومیکه چو آفتاب دارند قدومدر صدق چو آهنند و در لطف چو موم
چون پنجهٔ شیرانهٔ خود بگشایندنی پرده رها کنند و نی نقش و رسوم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین » شمارهٔ ۶

 

ای گوهر کانِ فضل و دریای علوم

وز رای تو دُرِّ دُرجِ گردون منظوم

بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت

نُه چرخ، چو تو، پیشروِ ده معصوم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۷

 

تا بردی ازین دیار تشریف قدوم
بر دل رقم شوق تو دارم مرقوم
این قصه مرا کشت که هنگام وداع
از دولت دیدار تو گشتم محروم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر