گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷۸

 

بر شاه حبش زنیم و بر قیصر رومپیشانی شیر برنویسیم رقوم
ما آهن لشکر سلیمان خودیمجز در کف داود نگردیم چو موم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۷۱

 

قومیکه چو آفتاب دارند قدومدر صدق چو آهنند و در لطف چو موم
چون پنجهٔ شیرانهٔ خود بگشایندنی پرده رها کنند و نی نقش و رسوم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

عطار » مختارنامه » باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین » شمارهٔ ۶

 

ای گوهر کانِ فضل و دریای علوم

وز رای تو دُرِّ دُرجِ گردون منظوم

بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت

نُه چرخ، چو تو، پیشروِ ده معصوم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

آنم که به عهد عشقبازی گروم
حاشا که به غیر عشقبازی گروم
همواره قدم بر قدم عشق روم
کی حکم حکیم و متکلم شنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۷

 

تا بردی ازین دیار تشریف قدوم
بر دل رقم شوق تو دارم مرقوم
این قصه مرا کشت که هنگام وداع
از دولت دیدار تو گشتم محروم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر