گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱۴

 

ما کار و دکان و پیشه را سوخته‌ایمشعر و غزل و دو بیتی آموخته‌ایم
در عشق که او جان و دل و دیدهٔ ماستجان و دل و دیده هر سه بردوخته‌ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲۱

 

مائیم که تا مهر تو آموخته‌ایمچشم از همه خوبان جهان دوخته‌ایم
هر شعله کز آتش زنهٔ عشق جهددر ما گیرد از آنکه ما سوخته‌ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۶

 

چون شمع بسی رشتهٔ جان سوخته‌ایم
آتش به دل سوخته افروخته‌ایم
صد دامن از اشگ دیده اندوخته‌ایم
یک سوز ز پروانه نیاموخته‌ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۸

 

تا آتش عشق او بر افروخته ایم
عود دل خود بر آتشش سوخته ایم
دلسوخته ایم و کار آتشبازی
آموخته ایم و نیک آموخته ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۰

 

ما سوخته ایم و بارها سوخته ایم
وین خرقهٔ پاره بارها دوخته ایم
هر شعله که ز آتش ز سر شوق جهد
در ما گیرد از آنکه ما سوخته ایم


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی