گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۶۶

 

من من نیم و اگر دمی من منمیاین عالم چو ذره بر هم زنمی
گر آن منمی که دل ز من برکنده استخود را چو درخت از زمین برکنمی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۹

 

خور گوید کاشکی که زرین تنمی
تا جام شراب شاه شیر اوژنمی
مه‌ گوید کاشکی من از آهنمی
تا نعل ستور شاه‌گیتی‌، منمی


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۲۸

 

از نور یقین ار بمثل روشنمی
خود را بحیل در آن جهان افگنمی
ور زانکه در آن جهان بجان ایمنی
حقا که سوی مرگ معلق زنمی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل