گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۹

 

رشک آیدم از شانه و سنگ ای دلجوتا با تو چرا رود به گرمابه فرو
آن در سر زلف تو چرا آویزدوین بر کف پای تو جرا مالدرو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶

 

این کوثر فیض بخش کز خجلت او
آب چه زمزم به زمین رفته فرو
گر جوشد و بیرون رود از سرچه عجب
کز عکس رخ تو آتش افتاده درو


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۵۸

 

مؤذن پسری تازه‌تر از لالهٔ مرو
رنگ رخش آب برده از خون تذرو
آوازهٔ قامت خوشش چون برخاست
در خال بباغ در نماز آمد سرو


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۷

 

هر سال که تشریف دهی چون گل نو
با باد بود برفتنت بسته گرو
من لابه کنان چو بلبل اندر پی تو
تو خنده زنان گوش در اکنده ورو


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل