گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۵

 

در چرخ نگنجد آنکه شد لاغر توجان چاکر آن کسی که شد چاکر تو
انگشت گزان درآمدم از در توانگشت زنان برون شدم از بر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶۷

 

درها همه بسته‌اند الا در توتا ره نبرد غریب الا بر تو
ای در کرم و عزت و نورافشانیخورشید و مه و ستاره‌ها چاکر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود » شمارهٔ ۲۱

 

ای نفس فرو گرفته سر تا سر تو

آلوده نجاستِ منی گوهرِ تو

گر در آتش به عمرها میسوزی

هم بوی منی زند ز خاکسترِ تو


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و ششم: در صفت گریستن » شمارهٔ ۲۴

 

تا جان دارم حلقِ من و خنجر تو

با جان چکنم گر نکنم در سر تو

میآیم و همچو ابر میریزم اشک

تا آب زنم به اشک خاک در تو


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۳

 

رفتم چو نماند هیچ آبم بر تودر چشم تو خوارتر ز خاک در تو
با این همه روز و شب بر آتش باشمزان بیم که باد بگذرد بر سر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۴

 

دستی نه که گستاخ بکوبد در توپایی نه که آزاد بپوید بر تو
با ناز تو هر سری ندارد سر تودانی که کشد بار ترا هم خر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۵

 

گر هیچ سعادتم رساند بر توجان پیش کشم مباش گو در خور تو
گاهی چو زمین بوسه دهم بر پایتگاهی چو فلک گردم گرد سر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۲

 

جان و دل من فدای خاک در تو
گر فرمایی بدیده آیم بر تو
وصلت گوید که تو نداری سرما
بی سر بادا هر که ندارد سر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴

 

ای تاج لعمرک ز شرف بر سر تو
وی قبلهٔ عالمین ز خاک در تو
در خطهٔ کون و هر کجا سلطانی ست
بر خط تو سر نهاد و شد چاکر تو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

جانیست مرا و نیست اندر خور تو
غایت ز بر من است و اندر بر تو
لطف تو هزار در برویم بگشاد
دیگر نروم به هیچ باب از در تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳۲

 

با آنکه بهیچ سان نیم در خور تو
باطل نکنم نام خود از دفتر تو
هر چند سر من نبود از در تو
تا سر دارم همی زنم بر در تو


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل