گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۹

 

بازآمد و بازآمد ره بگشائیمجویان دلست دل بدو بنمائیم
ما نعره‌زنان که آن شکارت مائیماو خنده کنان که ما ترا میپائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰۸

 

ما جان لطیفیم و نظر در نائیمدر جای نمائیم ولی بیجائیم
از چهره اگر نقاب را بگشائیمعقل و دل و هوش جمله را بربائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲۴

 

مائیم که گه نهان و گه پیدائیمگهمؤمنو گه یهود و گه ترسائیم
تا این دل ما قالب هر دل گرددهر روز به صورتی برون می‌آئیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷۰

 

یار آمده یار آمده ره بگشائیمجویان دلست دل بدو بنمائیم
ما نعره‌زنان که آن شکارت مائیماو خنده‌کنان که ما ترا میپائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۶

 

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم
ما با رخ و با خرام تو برناییم
ما جرم ترا چو روی تو آراییم
خود جرم تو کرده‌ای که مجرم ماییم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۶۲

 

ماییم نگین خاتم جان ماییم
ماییم که بیگار خرد فرماییم
در آتش غم چو شمع از آن فرساییم
کز جسم بکاهیم و بجان افزاییم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل